TBLE logo

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Definities 

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder [Bedrijfsnaam], gevestigd te [Adres] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].

 2. Toepasselijkheid 

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van [Bedrijfsnaam] en op alle overeenkomsten die [Bedrijfsnaam] sluit met de klant.

 3. Aanbiedingen en offertes 

  Alle aanbiedingen en offertes van [Bedrijfsnaam] zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 4. Prijzen 

  De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

 5. Betalingsvoorwaarden 

  Betaling dient te geschieden binnen [aantal dagen] na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 6. Levering 

  Producten worden zo snel mogelijk geleverd, in de regel binnen [aantal dagen] na ontvangst van de betaling.

 7. Herroepingsrecht 

  De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

 8. Garantie en aansprakelijkheid 

  [Bedrijfsnaam] is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

 9. Geschillen 

  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats].